Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Commoda - Bajeczne dodatki do rękodzieła

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Sprzedawca - Commoda Przedsiębiorstwo Handlowe Dorota Duk z siedzibą ul. Braci Wieniawskich 1/183, 20-844 Lublin,  legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 712-327-92-85, adres e-mail: commoda.info@gmail.com.

2. Sklep Internetowy (Sklep) - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod adresem commoda.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.

3. Klient -  pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

4. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

5. Towar - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

6. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów

8. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

9. Dzień Roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Właścicielem Sklepu jest: Commoda Przedsiębiorstwo Handlowe Dorota Duk z siedzibą ul. Barci Wieniawskich 1/183, 20-844 Lublin 

3. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

4. Ceny podane w Sklepie podawane są w złotych polskich, zawierają wszystkie składniki i przedstawiane są jako wartości brutto.

5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

6. Sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu.

 

§2 Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

• za pośrednictwem Sklepu Internetowego - dodając produkty do koszyka i wypełniając interaktywny formularz -  Klient otrzymuje automatyczny e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy,

• pocztą elektroniczną, pisząc na adres e-mail: commoda.info@gmail.com - pracownik Sklepu przesyła potwierdzenie zwrotne.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem.

3. Modyfikacja treści Zamówienia przez Klienta jest możliwa do czasu, gdy Zamówienie nie zostało wysłane. Zmian dokonać można poprzez kontakt mailowy: commoda.info@gmail.com

4. W przypadku ewentualnych opóźnień w realizacji zamówień lub braku towaru w magazynie pracownik Sklepu niezwłocznie informuje o tym Klienta.

5. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu.

6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.

7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi  z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

8. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie  i realizację Zamówienia.

9. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

12. Do kwoty zamówienia doliczany jest koszt przesyłki w zależności od rodzaju przesyłki i kwoty zamówienia oraz ewentualne koszty usług dodatkowych wybranych przez Klienta.

13. Klient chcący otrzymać fakturę, podczas zamówienia powinien wybrać odpowiednią opcję oraz podać dane podmiotu, na rzecz którego ma zostać wystawiona.

14. Zamówienia które nie mogą być pozytywnie zweryfikowanie z powodów: braku kontaktu z Klientem lub podania niejasnych informacji, są po 7 dniach bezpowrotnie anulowane.

 

§3 Płatności

1. Klient ma możliwość uiszczenia płatności przelewem na konto bankowe:

Bank Zachodni WBK 1 Oddział w Lublinie

32 1090 2688 0000 0001 2136 3722

2. W tytule przelewu Klient powinien podać imię i nazwisko oraz numer zamówienia.

3. Płatności należy dokonać maksymalnie w ciągu 7 dni od daty złożenia, lub potwierdzenia zamówienia. Po upływie tego terminu Zamówienia są anulowane.

4. Realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone Zamówienie na wyżej wymienionym koncie.

 

§4 Wysyłka towaru

1. Towar dostarczamy na terenie całej Polski, a po sprawdzeniu możliwości i po indywidualnych ustaleniach wysyłamy również poza granice Polski.

2. Zamówiony Towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych, np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

3. Termin realizacji Zamówienia wynosi 7 dni roboczych od  dnia zaksięgowania wpłaty na wyżej podanym koncie.

4.W przypadku nagłego braku towaru w naszych magazynach lub przy odległym terminie dostawy Klient może przyjąć wskazany termin dostarczenia, może też bez żadnych konsekwencji zrezygnować ze złożonego zamówienia.

5. Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie Towaru zaraz po jego otrzymaniu i poinformowaniu nas o wadzie pisemnie drogą mailową

6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu należy w obecności kuriera spisać protokół szkody. Jednocześnie należy powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę przedstawiając mu wypełniony i podpisany protokół ewentualnej szkody.

 

§5 Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien natychmiast skontaktować się ze Sklepem.

2. Reklamacje, należy kierować na adres commoda.info@gmail.com.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów.

4. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

• imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,

• datę dokonania Zamówienia lub numer dokumentu zakupu, stanowiące podstawę reklamacji,

• dokładny opis reklamowanego Towaru.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Towaru z umową należy go również dostarczyć na adres podany przez Sprzedawcę.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

6. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca pokrywa również koszt przesyłki wadliwego Towaru od Klienta.

7. Paczki za pobraniem nie będą odbierane.

8. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostawy ponosi Sklep.

9. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o Towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, za uszkodzenia i uczulenia jakie mogą wywołać Towary dostępne w Sklepie,

11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracenie przez Towary właściwości fizycznych oraz chemicznych powstałych w skutek działania czynników zewnętrznych.

12. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest odesłanie całego reklamowanego Towaru wraz z dowodem zakupu.

13. Cała procedura dochodzenia praw z tytułu gwarancji odbywa się na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

§6 Prawo odstąpienia od umowy

1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, realizowane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od dostarczenia Towaru i wysłanie go na adres korespondencyjny podany przez obsługę Sklepu.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.

3. Przedmioty spersonalizowane, zamówienia specjalne oraz produkty przycinane na długość wybraną przez Klienta nie podlegają zwrotowi. 

4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

6. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

7. W terminie 14 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę na wskazany przez Klienta w oświadczeniu numer rachunku bankowego.

§7 Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Każdy z Klientów ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania o zaprzestanie ich przetwarzania. Wolę wszelkich zmian w zakresie danych osobowych należy zgłaszać do Sprzedawcy.

 

§8 Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów Towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w Zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany Regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.


§10 Postanowienia końcowe

1. Integralną częścią zawieranej Umowy Sprzedaży jest Regulamin o treści opublikowanej na stronie www.commoda.com.pl

2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn.


Commoda - Bajeczne dodatki do rękodzieła © 2015